นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา จัดเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน เข้าตรวจคัดกรอง เชื้อไวรัสโคโรน่า-๑๙ ด้วยชุดตรวจ ATK

11 กันยายน 2564